Terug naar de home paginaAlgemene informatiePagina afdrukkenContact formulier invullen
Home / Awb begrippen
Awb begrippen

Relevante Algemene wet bestuursrecht begrippen

Aanvraag Een aanvraag is een schriftelijk verzoek van een belanghebbende aan het bestuursorgaan om een besluit te nemen. Ingevolge artikel 4:1 Awb dient een aanvraag bij het bestuursorgaan te worden ingediend dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
Meer info over Awb aanvraag: /index.php?op=viewpage&page=2

Awb De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is in werking getreden op 1 januari 1994 en bevat regels over het verkeer tussen burgers en overheid. In hoofdstuk 1 van de Awb worden enkele algemene begrippen beschreven.  In de hoofdstukken 6,7 en 8 zijn regels opgenomen die gaan over het maken van bezwaar en het aantekenen van beroep.  Met de inwerkingtreding van de Awb is voor het eerst een algemene (verplichte) bezwaarschriftprocedure ingevoerd.

Belanghebbende
Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft. Of een rechtspersoon (zoals een stichting of vereniging) belanghebbende is, hangt af van de vraag welke algemene of collectieve belangen de rechtspersoon behartigt. Dit wordt duidelijk in de doelstelling die is genoemd in de statuten en uit de werkzaamheden die de rechtspersoon in de praktijk verricht (artikel 1:2, derde lid, Awb). Als de belangen die de rechtspersoon behartigt rechtstreeks betrokken zijn bij een besluit, is hij belanghebbende. Hij kan dan tegen dat besluit bezwaar maken. Het is niet altijd gemakkelijk uit te maken wanneer er sprake is van een rechtstreeks betrokken belang. Een subjectief gevoel van sterke betrokkenheid bij een bestuursbesluit kan wel heel sterk zijn, maar is niet voldoende om te kunnen spreken van een rechtstreeks betrokken belang. Als een besluit rechtstreeks gevolgen heeft voor uw rechten en/of plichten, dan kunt u worden aangemerkt als belanghebbende. Bijvoorbeeld als de aan u toegekende subsidie wordt verlaagd of ingetrokken of als uw subsidieaanvraag wordt afgewezen. Ook als de woning waarvan u eigenaar bent, wordt aangewezen als beschermd rijksmonument bent u belanghebbende. Huurders daarentegen worden niet als belanghebbende aangemerkt bij aanwijzing als rijksmonument van de door hen gehuurde woning.

Beleidsregel
is een regel gemaakt door een bestuursorgaan, die geen algemeen verbindende voorschriften (avv's) zijn. Deze regels geven aan hoe een bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Deze regels zijn alleen een soort richtlijn voor het bestuursorgaan en schept duidelijkheid tegenover de burger. Deze beleidsregels zijn niet opgenomen in de wet, maar er mag maar in sommige gevallen van worden afgeweken.

Bemiddeling
Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen. Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen.

Beroep
Om beroep op de bestuursrechter in te kunnen instellen, moet u belanghebbende zijn. Belanghebbend bent u als u het bestuursorgaan om een beslissing hebt gevraagd, bijvoorbeeld als u een uitkering hebt aangevraagd. Ook iemand die direct betrokken is bij het besluit op de aanvraag van een ander is belanghebbend.
Bij een kap- of bouwvergunning kan dat bijvoorbeeld de buurman zijn. Daarnaast is iemand belanghebbend als het bestuursorgaan uit eigen beweging een beslissing heeft genomen die voor de persoon nadelig is. Een persoon is ook belanghebbend als de overheid geen beslissing neemt op de aanvraag van de betrokkene of te laat is. U kunt niet zomaar beroep instellen bij de rechtbank. Een beroepsprocedure is pas mogelijk nadat u bezwaar hebt gemaakt bij het bestuursorgaan zelf. Pas als u deze bezwaarprocedure heeft doorlopen en u bent het oneens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u terecht bij de rechtbank. Als u bezwaar wilt maken, moet u dat tijdig doen. Er gelden namelijk strikte termijnen voor. Hetzelfde geldt voor het instellen van beroep bij de rechtbank. Beroep instellen kunt u in de meeste gevallen doen binnen zes weken na de datum waarop de beslissing op uw bezwaarschrift door de rechtbank aan u is gezonden. Beroep instellen kan ook als u het wel eens was met de oorspronkelijke beslissing, maar niet met de gewijzigde beslissing na de bezwaarfase. Verder kunt u in beroep gaan indien u buiten uw schuld niet hebt deelgenomen aan de bezwaarprocedure.

Beschikking
1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning.
2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.

Besluit
Een besluit is in de Nederlandse wetgeving een kernbegrip uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De wet geeft regels voor de voorbereiding, de motivering en de bekendmaking van besluiten, en voor bezwaar en beroep tegen besluiten. Om een ontvankelijk bezwaar in te dienen tegen een overheidsbeslissing, dient er sprake te zijn van een besluit in de zin van de Awb. Artikel 1:3 van de Awb omschrijft het begrip besluit als volgt: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder dit begrip vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking.
Een beschikking is een overheidsbeslissing in een concreet geval, bijvoorbeeld een beslissing op de aanvraag van een vergunning.
Een besluit van algemene strekking is daarentegen een beslissing die niet is gericht op een individu of een concreet geval, maar gevolgen heeft voor een groep gevallen. Voorbeelden van besluiten van algemene strekking zijn een verordening of een bestemmingsplan.

Bestuursorganen
Organen die belast zijn met overheidstaken, zoals het College van Burgemeester en Wethouders of een bedrijfsvereniging.

Bestuursrecht
In het bestuursrecht staat de verhouding tussen de overheid en de burger centraal. Het bestuursrecht is een middel voor de overheid om de samenleving te besturen, maar biedt tegelijkertijd de burger waarborgen in de relatie tot dit bestuur. In het bestuursrecht is ook geregeld wat een persoon precies moet doen als hij of zij het niet eens is met een besluit van de overheid. Dit onderdeel van het bestuursrecht heet bestuursprocesrecht. Advies bestuursrecht

Bestuursrechtspraak
Rechtspraak die zich bezighoudt met geschillen over besluiten van een overheidsorgaan. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bestuursrecht is de moderne benaming voor wat vroeger administratief recht heette.

Betekening
Uitreiking van gerechtelijke stukken, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis, aan een verdachte of een getuige.

Bewijslast
De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bezwaar
De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belang ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure. Wanneer hij het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, kan hij een schriftelijke klacht indienen bij hetzelfde bestuursorgaan. Dit orgaan zal dan onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien. Het bestuursorgaan zal toetsen of de persoon die beweert belanghebbende te zijn dit ook is, en zal vervolgens de beslissing volledig heroverwegen, dus ook toetsen aan de doelmatigheid (oftewel de eigen voorschriften). In een later stadium kan de rechter de doelmatigheid niet meer toetsen, alleen nog de rechtmatigheid van de beslissing. In veel gevallen betreft het een administratieve fout, en wordt het bezwaarschrift toegewezen. In een klein aantal gevallen kan de belanghebbende zijn of haar belang niet aantonen, of wordt dit onvoldoende geacht. Het bezwaar is dan niet-ontvankelijk. In sommige gevallen zal het bestuursorgaan aan de doelmatigheid toetsen, en tot de conclusie komen dat het besluit terecht is genomen. Het bezwaarschrift zal dan worden afgewezen. De belanghebbende heeft dan in principe zes weken de tijd om zijn zaak aanhangig te maken bij de bestuurskamer van de rechtbank, waarna men ten slotte in hoger beroep kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt niet voor alle zaken. Belastingrecht, arbeidsrecht, en sociale zekerheid kennen bijvoorbeeld hun eigen beroepsinstellingen.

Bezwaarschrift
Een bezwaarschrift is het schriftelijk stuk waarmee een besluit van een bestuursorgaan wordt aangevochten. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt een bestuursrechtelijke procedure begonnen. In deze procedure dient het bestuursorgaan dat het aangevochten besluit heeft genomen, het besluit te heroverwegen op basis van alle relevante feiten en belangen.
In artikel 6.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld waaraan een bezwaarschrift moet voldoen. De eisen zijn beperkt. Het bezwaarschrift dient naam en adres van de bezwaarmaker te bevatten, er moet worden aangegeven waartegen bezwaar wordt gemaakt, waarom er bezwaar wordt gemaakt en het moet gedateerd zijn. De wet stelt niet de eis dat het bezwaarschrift in het Nederlands (of Fries) moet zijn gesteld. Wel wordt geëist dat, indien het voor een goed begrip nodig is, een bezwaarschrift in een vreemde taal vergezeld moet worden van een vertaling. Als het bezwaarschrift ontvankelijk is dient het bestuursorgaan het in behandeling te nemen en begint daarmee de bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift is ontvankelijk indien aan de eisen van artikel 6.5 is voldaan en het tijdig, dat wil zeggen binnen zes weken nadat het bestreden besluit is genomen, is ingediend. Uw bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:
ondertekening: u moet zelf uw handtekening zetten;
motivering: u vermeldt het besluit waarmee u het niet eens bent en beschrijft waarom het besluit volgens u niet juist is;
het meesturen van een kopie van het besluit bevordert een snelle behandeling;
indiening binnen zes weken na de datum waarop het besluit aan u is verzonden. De datum staat vermeld in de brief waarin het besluit aan u werd meegedeeld. Is het besluit niet aan u gericht, maar heeft u er als derde wel belang bij (bijvoorbeeld een kapvergunning of een bouwvergunning die aan uw buurman is verleend), dan moet u een bezwaarschrift ook indienen binnen zes weken nadat het besluit is genomen.
Als u pas later van het besluit op de hoogte komt dan geldt niet opnieuw een termijn van zes weken voor indiening van een bezwaarschrift, maar moet u een bezwaarschrift indienen direct nadat u van het besluit heeft gehoord. Awb aanvraag, bezwaarschrift of beroepschrift indienen

Delegatie
is in het Nederlandse staatsrecht het overdragen van een bestaande bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een orgaan dat krachtens attributie bevoegd is, aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen. Niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. De wet wijst uit of delegatie is toegestaan, meestal door te spreken van het regelen van de bevoegdheid.
-De delegans is de instantie die de bevoegdheid delegeert.
-De delegataris is de instantie die de bevoegdheid ontvangt.
Een speciale vorm van delegatie is subdelegatie, waarbij een orgaan dat door delegatie bevoegd is geworden deze bevoegdheid weer overdraagt aan een ander orgaan dat de bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen.

Dwangsom
Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die hem door de rechter is opgelegd.

Ex nunc Vanaf nu. Beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie niet naar de situatie ten tijde van de gebeurtenis.

Ex tunc
 Vanaf toen. Beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie van toen de gebeurtenis plaats vond.

Herzien besluit
Dit wordt ook wel ‘wijzigingsbesluit’ genoemd. Het bestuursorgaan kan naar aanleiding van een bezwaarschrift tot de conclusie komen dat het besluit waartegen bezwaar is gemaakt niet juist is. In dergelijke gevallen hoeft niet de hele bezwaarprocedure (inclusief hoorzitting) te worden doorlopen, maar kan hij al meteen het onjuiste besluit wijzigen of intrekken. Let op: het gewijzigde besluit is in dat geval géén beslissing op bezwaar. Dit betekent dat uw bezwaarschrift ook tegen dit herziene besluit gericht is, tenzij het herziene besluit geheel aan uw bezwaar tegemoet komt. Wanneer u vindt dat het herziene besluit volledig aan uw bezwaren tegemoet komt, kunt u het bezwaarschrift intrekken.

Hoger beroep Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

Hoorzitting
Als u bezwaar heeft gemaakt krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift. Meestal gebeurt dit ongeveer twee maanden na de hoorzitting. 
Als u zelf hebt aangegeven dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wil toelichten, krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is, bijvoorbeeld wanneer u te laat bezwaar maakt en hiervoor geen goede reden aangeeft. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.


Intrekking
Er kunnen ontwikkelingen zijn waardoor er voor u geen reden meer is om het bezwaarschrift te handhaven. Bijvoorbeeld omdat het bestuursorgaan een nieuw besluit heeft genomen dat aan uw bezwaar tegemoet komt. In dat geval is het logisch dat u het initiatief neemt het bezwaarschrift in te trekken. Dit moet u schriftelijk doen. De schriftelijke mededeling dat u het bezwaar intrekt, is voldoende. Als het bestuursorgaan in de loop van de procedure een nieuw besluit neemt, ontvangt u normaal gesproken een formulier waarop u kunt aangeven of u het bezwaar wilt intrekken of handhaven. Na ontvangst van uw schriftelijke intrekking wordt het dossier gesloten. De procedure is daarmee beëindigd.

Klacht Een Awb klacht is gericht tegen de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager of een ander heeft gedragen. Zo'n gedraging kan inhouden het verrichten van feitelijke handelingen of publiek- of privaatrechtelijke rechtshandelingen, dan wel het nalaten daarvan door het bestuursorgaan of door een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Hieruit volgt dat een gedraging ook een besluit kan omvatten. 
Op grond van de Awb kan geen klacht worden ingediend over het beleid dan wel beleidsuitvoering in het algemeen of algemene wensen over het optreden c.q. beleid van het bestuursorgaan. Op grond van de Awb kunnen klachten zowel mondeling als schriftelijk (d.m.v. een zogenaamd "klaagschrift") ingediend worden.

Mandaat
is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Mandateren is het overdragen van bevoegdheden, maar exclusief die verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot delegeren, wat ook het overdragen van bevoegdheden betekent, maar dan inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren. Een voorbeeld hiervan is de handtekeningsbevoegdheid die kan worden verstrekt door middel van een ondertekeningsmandaat.

Mediation Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Mediation is ook een manier om een geschil met een andere partij op te lossen. Letterlijk betekent het bemiddeling. Bij mediation proberen de partijen met de hulp van een onafhankelijke derde, een mediator, zelf een einde aan het conflict te maken. Het streven is onderling afspraken te maken waarbij de wederzijdse belangen gediend zijn. Voorwaarde voor mediation is dat de partijen vrijwillig instemmen met deze werkwijze en dat ze vertrouwelijk omgaan met de informatie die tijdens het proces naar voren komt. Mediation heeft als voordeel dat het minder lang duurt dan een gerechtelijke procedure. Verder zijn de kosten lager en biedt mediation de kans om de onderlinge relaties in stand te houden. Partijen kunnen zelf kiezen voor mediation in plaats van een gerechtelijke procedure, maar ook de rechter kan partijen doorverwijzen.

Ontvankelijkheid
Het bezwaar moet ‘ontvankelijk’ zijn om te kunnen worden behandeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bezwaar aan alle wettelijke eisen moet voldoen. Een bezwaar dat zich niet richt tegen een besluit, maar bijvoorbeeld tegen de wet zelf, is ‘niet-ontvankelijk’ en kan dus niet inhoudelijk worden behandeld Ook moet u onder meer een rechtstreeks belang hebben bij het bestreden besluit.

Vernietiging
De bestuursrechter kan het besluit van het bestuursorgaan vernietigen. Dit brengt met zich mee dat het bestuursorgaan een nieuw besluit op uw bezwaarschrift moet nemen. Stel bijvoorbeeld dat de gemeente uw vergunningaanvraag heeft afgewezen en uw bezwaar daartegen ongegrond heeft verklaard. U gaat in beroep bij de rechter en deze vernietigt het besluit van de gemeente. Dit betekent dat de eerdere afwijzing van uw bezwaar vervalt. Uw aanvraag is daarmee nog niet toegewezen: de gemeente gaat uw bezwaarschrift opnieuw beoordelen. Het is dus mogelijk dat de gemeente uw bezwaar opnieuw, maar bijvoorbeeld beter onderbouwd, afwijst. In het algemeen geldt dat het bestuursorgaan beslist en dat de rechter optreedt als controleur.

Voorlopige voorziening
Het is mogelijk een apart verzoek in te dienen als u de werking van het besluit op korte termijn wilt tegenhouden. Hiervoor moet u een verzoek om ‘voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieraan zijn kosten verbonden. Als uw verzoek wordt ingewilligd kan de rechter de werking van het besluit schorsen of juist een voorlopige voorziening treffen. Daarnaast kan de rechter in gevallen waarbij niet tijdig op uw bezwaarschrift is beslist, ook een  periode vaststellen waarbinnen de behandeling van het bezwaarschrift plaatsvindt.

Wijzigingsbesluit
Dit wordt ook wel een ‘herzien besluit’ genoemd. Het bestuursorgaan kan naar aanleiding van een bezwaarschrift tot de conclusie komen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet juist is. In dergelijke gevallen hoeft niet de gehele bezwaarprocedure (inclusief hoorzitting) te worden doorlopen, maar kan hij al meteen het onjuiste besluit wijzigen of intrekken. Let op: het gewijzigde besluit is in dat geval géén beslissing op bezwaar. Dit betekent dat uw bezwaarschrift ook tegen dit herziene besluit gericht is, tenzij het herziene besluit geheel aan uw bezwaar tegemoet komt. Wanneer u vindt dat het herziene besluit volledig aan uw bezwaren tegemoet komt, kunt u het bezwaarschrift intrekken.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kan worden bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen.
Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.
Indien het een besluit tot wijziging of intrekking van een besluit betreft, stelt het bestuursorgaan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Relevante links
http://overheid.bestewebgids.nl/
http://bezwaar.startplezier.nl/
http://www.ulegal.nl/
http://www.st-ab.nl/awb-inhoud.htm
http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=raad&verdict_id=30275&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200709122/1&utm_term=raad
http://www.dordrecht.nl/pls/idad/prodEgemProductToon?F_PRODUCTID=051055052067065066049067
http://www.osr.nl/00/OSR/nl/0/courses/BEST/30/De_Awb-bezwaarschriftprocedure.html
http://wetboek.net/Awb/6.20.html
http://www.wet-online.nl/Awb/7.10.html
http://www.kennisbanklokaleheffingen.nl/resultaat.asp?zoekterm=verzuimen&pagina=2
http://www.justitie.nl/onderwerpen/wetgeving/awb/praktische_uitvoering/
Spinnenweb overheid/
http://holland-gids.eu/
http://www.web.nl/

http://www.startje.nu/Directory/Maatschappij/Directory/Overheid/1
http://www.forumplein.nl/

Startpagina Opzijnbest.nl
http://www.tweedehands-gigant.nl/